Skip to content

AVG en algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MBM Sports.

Artikel 1. Begrippen

1.1 Deelnemer: Degene die lessen volgt bij MBM Sports

Artikel 2. Lidmaatschap

2.1 De deelnemer schrijft zich in voor een les via Fitmanager.

2.2 De afgenomen lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

2.3 Een losse les kan gekocht en ingepland worden via een Fitmanager indien er een plek beschikbaar is.

2.4 Het inplannen van een eenmalige proefles kan alleen via een aanmelding of via contact met info@mbmsports.nl of door telefonisch contact op te nemen met 0610266606.

2.5 Een deelnemer kan alleen deelnemen aan een les met via de eenmalige proefles, of met gebruik van een geldige strippenkaart of enkele les.

2.6 Een deelnemer kan alleen deelnemen aan een les als er in de betreffende les genoeg ruimte is. Het maximaal aantal deelnemers per les is 12 personen in verband met het waarborgen van de persoonlijke aandacht.

2.7 Op het moment dat een lesmoment vol zit, komt de deelnemer op een wachtlijst te staan. Bij het vrijkomen van een plaats voor aanvang van de les krijgt ieder lid op de wachtlijst een notificatie en daarmee de kans om zich voor die les aan te melden.

Artikel 3. Huisregels

– Het wordt geadviseerd een eigen matje mee te nemen naar de bootcamps.

– MBM Sports zorgt voor al het trainingsmateriaal dat nodig is voor de bootcamplessen, met uitzondering van de matjes.

– MBM Sports zorgt voor al het trainingsmateriaal dat nodig is voor de (kick)bokslessen, met uitzondering van de bitjes en beschermers. Dit kan in overleg wel bij MBM Sports worden aangeschaft.

– MBM Sports zorgt voor al het trainingsmateriaal dat nodig is voor de Personal Trainingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

4.1 MBM Sports is te allen tijde zeer betrokken bij haar leerlingen en adviseert het volgende:

– Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.

– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt. Geef dit altijd aan bij de trainer. 

– Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.

– Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en of psychische beperkingen.

4.2 Meldt klachten, lichamelijke en geestelijke, en zwangerschap aan de docent.

4.3 Bij twijfel over klachten, overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de les met de trainer.

4.4 Deelname aan een les is volledig op eigen risico van de deelnemer.

4.5 MBM Sports is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les.

4.6 MBM Sports is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 MBM Sports heeft het recht om prijs, locatie en het lesrooster te wijzigen.

Artikel 6. Uitsluiting

6.1 MBM Sports verwacht een integere instelling van de deelnemer.

6.2 MBM Sports kan deelname aan de les weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.

6.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag wordt door MBM Sports niet getolereerd. Deelnemer kan verplicht worden de les per direct te verlaten en deelname geweigerd worden.

Artikel 7. Algemeen

7.1 MBM Sports heeft met zorg de inhoud op de website samengesteld, Toch kan het voorkomen dat er technische en feitelijke fouten gemaakt zijn.

7.2.MBM Sports kan de inhoud van de website veranderen

7.3 MBM Sports kan geen garantie geven op de informatie op de website.

7.4 MBM Sports kan geen garantie geven dat de inhoud op de website virusvrij of verontreinigd is.

Artikel 8.

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden MBM Sports AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacy en Persoonsgegevens:

Gevestigd te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug kantoorhoudende op Doornseweg 59 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Matthijs van Dalen
Doornseweg 59
3947MB Langbroek
info@mbmsports.nl

www.mbmsports.nl

Gegevens:

KvK: 52941582
BTW nr: 065566269B01
Rek nr: NL 55 INGB 0008031600
M. van Dalen is de functionaris gegevensbescherming van MBM Sports en is te bereiken via info@mbmsports.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;

MBM Sports verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer thuis en/of mobiel
  • E-mailadres (-sen)
  • Eventueel adres gegevens

MBM Sports verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Toezenden van een nieuwsbrief en aankondigingen van lesaanbod, workshops en aanvullende informatie over de inhoud van de lessen
– U te kunnen bellen, sms/whatsapp-bericht sturen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U een factuur te kunnen sturen

Geautomatiseerde besluitvorming;

MBM Sports neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid, medewerker of vrijwilliger van MBM Sports) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

MBM Sports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar, Betaalgegevens 7 jaar. Deze termijnen gaan in nadat een lid heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van diensten van MBM Sports.

Delen van persoonsgegevens met derden;

MBM Sports verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke en fiscale verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

MBM Sports gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MBM Sports en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Matthijs van Dalen via info@mbmsports.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek. MBM Sports wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

MBM Sports neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Matthijs van Dalen via info@mbmsports.nl.